Vòng Tay Việt Nam xin báo cáo quỹ học bổng đến tháng 05/2016.