Vòng Tay Việt Nam xin Tri Ân - Báo cáo quỹ NHÀ TÌNH THƯƠNG, tháng 07/2016.