Tôi đi tìm tôi trong cơn mê
Tôi đi tìm tôi trên con đường vô định
Tôi đã đắm mình trong bão tố
Để cuối cùng tôi vẫn tìm tôi...